A A A K K K
для людей із порушенням зору
Горностаївська громада
Херсонська область, Каховський район

Додаток № 1 до оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в апараті управління селищної ради

Дата: 04.12.2017 10:24
Кількість переглядів: 435

                                                                                      

                                                           ПОРЯДОК

 

       проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб  місцевого самоврядування в апараті управління Горностаївської селищної ради

 

                                               Загальні положення

1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування  (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадових осіб місцевого самоврядування  повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до державної служби громадян України.

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування  розпорядженням селищного голови, який здійснює призначення на посаду посадової особи, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

4. Очолює конкурсну комісію секретар селищної ради. До складу конкурсної комісії входять працівники апарату селищної ради.

5. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в апараті управління селищної ради, а також просування по службі посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

                                                 Умови проведення конкурсу

6. Рішення про проведення конкурсу приймається селищним головою за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

7. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого

самоврядування ;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

-  в інших випадках, установлених законами.

8. Особи, які подали необхідні документи до  селищної ради  для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування  (далі - кандидати).

9. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення селищної ради про проведення конкурсу в районній газеті «Сільські новини» та розміщення її на офіційному веб – сайті Горностаївської селищної ради;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.                                             

                                               Оголошення про конкурс

10. Селищна рада  зобов'язана опублікувати оголошення про проведення конкурсу в районній газеті «Сільські новини» та розмістити її на офіційному веб – сайті Горностаївської селищної ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу.

11. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування органу місцевого самоврядування із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2)    назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

3)     основні вимоги до кандидатів, визначені  органом місцевого самоврядування згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад органів місцевого самоврядування;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить діючому законодавству.

12. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з пунктом 5 цього Порядку в межах одного органу місцевого самоврядування конкурс не оголошується.

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

13. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії селищної ради такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби згідно додатку до цього порядку ;

-  заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

-  копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

-  декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;

-   копію документа, який посвідчує особу;

-   копію  військового квитка ( для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

довідку про допуск до державної таємниці ( у разі його наявності);

Особи, які працюють у селищній раді , де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку,  визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

14. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

15. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

16. Кадрова служба селищної ради  перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на  службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи органу місцевого самоврядування.

17. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

18. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.

                                    Проведення іспиту та відбір кандидатів

19. Іспит проводиться конкурсною комісією  селищної ради, в якій  оголошено конкурс, з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

20. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

21. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про  службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про  запобігання  корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного  органу місцевого самоврядування та структурного підрозділу.

22. Порядок проведення іспиту в селищній раді та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень цього  органу та його структурних підрозділів затверджується селищним головою, відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування .

23. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

24. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

25. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в цьому  органі місцевого самоврядування і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

26. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування, оголошується повторний конкурс.

27. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

28. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається селищному голові, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

29. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається селищному голові  не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

30. Конкурсна комісія  повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

 Якщо посада, на заміщення якої проводиться конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»  та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я.

31. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає селищний голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Якщо посада посадової особи місцевого самоврядування передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

32. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене селищному голові  протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

34. Рішення селищного голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

Керуюча справами (секретар) виконкому                                  Н.М.Бутенко

 

 

                                                Додаток 2

 розпорядження     

селищного голови             31.10.2017 № 62          

 

 

Склад
конкурсної комісії Горностаївської селищної  ради для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті управління селищної ради

Зіняк Людмила Іванівна                                -  секретар ради, голова комісії;

Бутенко Наталія Миколаївна                        -  керуюча справами (секретар)

                                                                             виконкому, секретар комісії,

члени комісії:

Богдан Світлана Анатоліївна                        -  спеціаліст – землевпорядник І

                                                                             категорії селищної ради,

Косован Лілія Володимирівна                      -  спеціаліст І категорії з питань

                                                                             державної реєстрації речових

                                                                             прав на нерухоме

                                                                             майно селищної ради,

Ткаченко Руслан Євгенович                          -  спеціаліст – юрисконсульт селищної

                                                                             ради.

 

Керуюча справами(секретар) виконкому                                Н.М.Бутенко

                                                                                                         

 

                                                                                                            Додаток 3   

                                                                                                            розпорядження                                                                                                                       селищного голови    

                                                                                                            31.10.2017 № 62                                                                        

                                                           Порядок проведення

іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого                                 самоврядування в  апараті управління селищної  ради       

 

                        1.Загальні положення 

 
            1.1. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті управління селищної ради  розроблений у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України № 169 від 15.02.2002 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» із змінами, наказу Головного управління Державної служби України №164 від 08.07.2011 року «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за № 930/19668 із змінами.
        1.2. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб Горностаївської селищної ради.
       1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією селищної ради.
       1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченими для кандидатів на посади посадових осіб селищної ради.
       Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням  конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обгрунтуванням.
       Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він не допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

         Кандидати, які надали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.
       1.5. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.
       1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про  запобігання  корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади.
          1.7. Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про  запобігання  корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади    ( далі - Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.
         1.8. Переліки питань надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі та розміщується на веб - сайті селищної ради.
         1.9. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України,  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про  запобігання  корупції» та одне  питання  на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень за вакантною посадою – всього 5 питань.

     1.10. Кількість білетів повинна  бути не менше 15.

     1.11. Процедура іспиту складається з трьох етапів :
            1)     організаційна підготовка до іспиту ;
            2)     складання іспиту ;
           3)     оцінювання та підбиття підсумків іспиту.
    1.12. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

                                               2.Організаційна підготовка до іспиту
         2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.
        2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.
        2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитись, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.
                                                           3.Складання іспиту
      3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.
      3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.
      3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.
      3.4.Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.
      3.5.Іспит складається державною мовою.
      3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом селищної ради. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.
     Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.
     3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.
                                                 4. Оцінювання та підбиття підсумків
      4.1.Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.
      П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про  запобігання  корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень за вакантними посадами посадових осіб селищної ради.
     Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про  запобігання  корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень за вакантними посадами посадових осіб селищної ради.
      Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи .
      Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно – правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.
      Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.
      4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.
       4.3. Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів на кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.
       4.4 Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі селищної ради.
       4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою від 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважається такими, що успішно склали іспит.
      4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.
      4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
      4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.
 

Керуюча справами (секретар) виконкому                         Н.М.Бутенко

 

 

        Додаток 1
                                                                         до Порядку проведення іспиту кандидатів                                                                          на заміщення вакантних посад посадових                                                                       осіб місцевого самоврядування в апараті    

                                       управління селищної ради

 

            

 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України,
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи

 

            І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8. Державні символи України (стаття 20).
9. Конституційне право на працю (стаття 43) та освіту (стаття 53) .
10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
11. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
12. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
13. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
14. Державний бюджет України (стаття 96).
15. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (статті 2, 4, 5).
2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).
3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).
4. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування
(стаття 15).
5. Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевого
самоврядування (статті 16, 60).
6. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).
7. Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).
8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).
9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).
10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (статті 29, 30).
11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва (стаття 31).
12. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).
13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).
14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).
15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою (статті 35, 36, 37).
 

ІІI. Питання на перевірку знання Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування"

1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування" (статті 1, 2, 3).
2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
4.  Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
9. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).
11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
13.  Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
14.  Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
7.  Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
11.  Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
13. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
14. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).
15. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

           

V.Питання на перевірку знання  законодавства України  з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи  

 

                        Спеціаліст - юрисконсульт

1. Трудовий договір та колективний договір.

2. Порядок і умови надання щорічних відпусток , їх тривалість.

3. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

4. Підстави припинення трудового договору.

5. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.

6.  Строки розрахунку при звільненні. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні.

7. Види дисциплінарних стягнень, які застосовуються до працівників та порядок їх застосування.

8. Строк позовної давності у трудових та цивільних правовідносинах.

9. Термін розгляду звернень громадян.

10. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність.

11. Порядок пред’явлення претензії.

12. Порядок і строки розгляду претензії.

13. Зміст і форма позовної заяви.

14. Строки апеляційного оскарження (згідно ЦПК та ГПК).

15. Строк на касаційне оскарження ( згідно ЦПК і ГПК).

 

             Головний бухгалтер та спеціаліст 1категорії (бухгалтер)

1. Вимоги до оформлення бухгалтерських документів. Стандартизація та уніфікація бухгалтерських документів.

2. Структура та методика складання бухгалтерського балансу.

3. Бюджетна класифікація , її складові  і мета бюджетної класифікації

4. Класифікація видатків бюджетних організацій.

5.  Кошторис доходів і видатків бюджетної організації.

6. Облік операцій з необоротними активами.

7.Знос необоротних активів.

8.Облік запасів бюджетних організацій.

9.Облік придбання і прийняття в експлуатацію, передачі основних засобів, їх ліквідація і вибуття.

10.Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів.

11. Інвентаризація необоротних активів.

12. Облік розрахунків з оплати праці.

13. Облік розрахунків по ЄСВ.

14. Утримання та сплата податку на доходи фізичних осіб

15. Квартальна фінансова звітність бюджетних установ

 

Спеціаліст - землевпорядник

 1. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин, що стосуються землеустрою ( ст.12 Земельного кодексу України).

2. Повноваження органів місцевого самоврядування по наданню земельних ділянок юридичним особам у постійне користування ( ст.122 Земельного кодексу України).

3. Порядок погодження проектів відведення земельних ділянок, що надаються юридичним особам у постійне користування (п.6  ст.123 Земельного кодексу України).

4.Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам, іноземним юридичним особам (ст.129 Земельного кодексу України).

5. Суб’єкти державної експертизи ( ст.7 Закону України „Про державну експертизу землевпорядної документації № 1808-ІУ), форми та види державної експертизи ( ст.8,12 Закону України „Про державну експертизу землевпорядної документації № 1808-ІУ).

6.  Визначення державного земельного кадастру (ст.193 Земельного кодексу України) та складові частини державного земельного кадастру (ст.196 Земельного кодексу України);

7  .Визначення поняття кадастрове зонування (ст.197 Земельного кодексу України).

8.Визначення поняття “ Кадастрові зйомки” (ст.198 Земельного кодексу України).

9. Категорії земель України за основним цільовим призначенням (ст. 19 Земельного кодексу України).

10. .Право власності на землю громадян (ст. 81 Земельного кодексу України) та підстави набуття права на землю (ст. 116 Земельного кодексу України).

11. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (ст. 118 Земельного кодексу України) та  норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам. (ст. 121 Земельного кодексу України).

12. Поняття землеустрою (ст.181 Земельного кодексу України), мета , завдання  та зміст землеустрою ( ст.  182, 183,184 Земельного кодексу України)

13. Визначення земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (ст.43,44,46,47,50,51,53 Земельного кодексу України).

14. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (ст.207 Земельного кодексу України).

15. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання (ст. 22 Земельного кодексу України).

 

                      Спеціаліст 1 категорії- державний реєстратор 

Законодавство у сфері державної реєстрації юридичних осіб , фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

1. Сфера дії Закону України «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» ( ст.3 ЗУ № 755-).

2. Система органів державної реєстрації та їх повноваження  ( ст. 5 ЗУ № 755-IV).

3. Обов’язки державного реєстратора (ст. 6 ЗУ № 755-IV).
4. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору (ст. 15 ЗУ № 755-IV).
5. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи (ст. 17 ЗУ № 755-IV ).
6. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації ( ст. 26 ЗУ № 755-IV).

7. Підстави для відмови у державній реєстрації ( ст. 28 ЗУ № 755-IV).

8. Відповідальність у сфері державної реєстрації ст. 35 ЗУ № 755).
9. Сфера застосування Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (ст. 1 ЗУ № 1952-IV ).
10. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації (ст. 4  ЗУ № 1952-IV).

11. Нерухоме майно, щодо якого проводиться державна реєстрація прав  ( ст. 5 ЗУ № 1952-IV).
12. Повноваження суб’єктів державної реєстрації прав (ст. 9 ЗУ № 1952-IV).

13. Повноваження державного реєстратора (ст. 10 ЗУ № 1952-IV).

14. Строки державної реєстрації прав ( ст. 19 ЗУ № 1952-IV).
15. Відмова в державній реєстрації прав (ст. 24 ЗУ № 1952-IV)
 

                                               Спеціаліст з соціальних питань

1.Статус ветеранів війни, їх соціальний захист (Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

2.Пільги інвалідам війни та особам, прирівняним до них.

3.Статус ветеранів праці та пільги для них.

4.Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

5.Особи, які належать до учасників війни та пільги учасникам війни.

6.Перелік осіб, які забезпечуються органами праці та соціального захисту населення безплатними путівками на санаторно-курортне лікування та перелік документів необхідних для постановки на облік для отримання путівки на санаторно-курортне лікування.

7.Категорії громадян, які мають право на проведення безоплатного капітального ремонту житлових будинків і квартир.

8.Які документи необхідні для включення в єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги.

9.Дії особи, включеної у єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги, у випадку зміни місця проживання.

10.Визначення права на призначення субсидії на житлово-комунальні послуги,придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, терміни призначення.

11.Умови призначення та перелік документів для призначенні субсидії на житлово-комунальні послуги,соціальні норми які враховуються при призначенні.

12.Умови призначення та перелік документів для призначенні субсидії на житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, соціальні норми які враховуються при призначенні.

13.У яких випадках житлова субсидія не призначається, або призначається на підставі рішення комісій.

 14.Умови призначення, термін дії та перерахунок розміру субсидії.

 15.  Прожиткові мінімуми, які використовуються при розрахунку державних  

 соціальних допомог.

Начальник, головний спеціаліст, спеціаліст І категорії фінансового відділу

 

      1. Розпорядники  та  головні  розпорядники  коштів.

      2. Основні риси та елементи програмно-цільового методу.

      3.  Бюджетна  класифікація.

 1. Базові компоненти програмно-цільового методу.
 2. Виконання  місцевих  бюджетів
 3. Визначення поняття бюджетної програми
 4. Види  міжбюджетних  трансфертів.
 5. Елементи бюджетних програм.
 6. Основні риси та елементи програмно-цільового методу.
 7. Визначення завдань бюджетних програм.
 8. Структура  бюджетної  системи  України
 9. Відповідальні виконавці бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі.
 10. Класифікація доходів  бюджету.
 11. Основні принципи застосування бюджетної класифікації.
 12. Які терміни існують для затвердження паспортів бюджетних програм? У яких випадках?
 13. Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування.
 14. Дати характеристику складових частин коду програмної класифікації.
 15. На якій із стадій бюджетного процесу складається паспорт бюджетної програми?
 16. Видатки  місцевих  бюджетів.
 17. Хто складає та погоджує паспорт бюджетної програми?
 18. Облік і  звітність  про  виконання  місцевих  бюджетів
 19. Яким чином затверджуються паспорти бюджетних програм?
 20. Види  міжбюджетних  трансфертів.
 21. Скільки форм налічує базовий бюджетний запит?
 22. Класифікація доходів  бюджету.
 23. Як розподіляються затверджені на паперових носіях оригінали паспортів?
 24. Яка мета заповнення кожної з форм бюджетного запиту?
 25. Хто здійснює оцінку ефективності бюджетних програм?
 26. Дефіцит  і  профіцит  місцевих  бюджетів
 27. Хто схвалює Прогноз місцевого бюджету?      

                                                                                        Додаток 2
                                                                                               до Порядку проведення іспиту                                                                                                            кандидатів на заміщення                                                                                                          вакантних посад посадових осіб                                                                                             місцевого самоврядування в 

           апараті управління

           селищної ради

ЗРАЗОК
форми екзаменаційного білета

Горностаївської селищної ради Горностаївського району Херсонської області
(найменування органу місцевого самоврядування)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"__" __________ 20__ року

Екзаменаційний білет № _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті управління сільської ради
1. Питання на перевірку знання Конституції України.
2. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
4. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції».
5. Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади.

 

Додаток до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті управління Горностаївської селищної ради

Голові конкурсної комісії

Зазимської сільської ради

_____________________________

(прізвище, ініціали голови конкурсної комісії)

______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові кандидата)

_____________________________

теперішня посада або який(а) мешкає за адресою:

_____________________________

телефони: дом. ___________________

 роб. ___________________

ЗАЯВА

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади ____________________________________________________________________

(повна назва посади )

До заяви додаю такі документи:

     - заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

     - дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

     - копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

     - відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру за попередній рік за встановленою формою відповідно до законодавства;

     - копію першої, другої сторінок паспорта громадянина України;

     - довідку про стан здоров’я;

     - письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.

     - письмову згоду на оброблення та зберігання персональних даних про себе у порядку Закону України "Про захист персональних даних".

До заяви додаю додатково такі документи:

- копію трудової книжки, оформлену у встановленому порядку;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;

- копію сторінок військового квитка (для військовозобов’язаних).

Ознайомлений (на):

     - з умовами конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування;

     - із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби;

     - з переліками питань для перевірки знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах  місцевого самоврядування", "Про державну службу", та „Про запобігання корупції”, та


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь